Bono- Menfi tespit- İspat-

Sipariş edilen malların teslim edilmediği, dolayısıyla verilmiş olan bonoların bedelsiz kaldığı iddiası ile keşideci tarafından lehtar ile bonoları temlik alana karşı açılan menfi tespit davasında; bonolardaki malen kaydının malın teslimine karine teşkil ettiğinden, davacının bunun aksini ispat etmesi gerektiği- Davacının malen kaydı bulunan bonolardan dolayı borçlu olmadığını ispatladığı bozma öncesi karar ile ilgili olarak, davalı lehtar tarafından temyiz edilmemesi nedeniyle maddi anlamda bu kararın kesinleştiği-