İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası (İİK 342)- Suça iştirak- El atmanın önlenmesi ilamının icrası-

Suça iştirak edenlerin İİK 342 uyarınca cezalandırılabileceği- El atmanın önlenmesine dair kararın icra dairesi tarafından infaz edilmesinden sonra sanıkların "tel çiti kaldırmak" suretiyle atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığından, sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiği-

"...01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5338 sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 342. maddesinde suça iştirak hükümlerine yer verilmemiş ise de; yine aynı tarihte yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nın 37-41 inci maddelerinde suça iştirak edenlerin eylemlerine uygun yaptırımın düzenlenmiş olması karşısında, borçlunun fiiline iştirak edenler hakkında şikayet mümkün olup, 5237 sayılı TCK'nın 37-41 inci maddelerinde düzenlenen suça iştirak edenlerin eylemlerine uygun madde aracılığıyla İİK'nın 342. maddesiyle cezalandırılabileceği,..."

Devamı için lütfen tıklayın…