Muris muvazaası- Tapu iptali ve tescil- Tenkis- Miras payının devri-

Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, tescil mümkün olmazsa tenkis istemine ilişkin uyuşmazlıkta, taşınmazların dava dışı üçüncü kişi ve davalı tarafından yurt dışından gönderilen paralarla alındığı savunulmuş ise de; taşınmazın dava dışı üçüncü kişi ve davalının katkıları ile alınması durumunda murisin dava dışı üçüncü kişinin mirasçılarına da pay vermesinin gerektiği, murisin edinme tarihi ile temlik tarihi arasında yirmi üç yıl olduğu gözetildiğinde murisin yirmi üç yıl boyunca hakkın iadesini gerçekleştirmemesinin hayatın olağan akışına uygun düşmediği- "Murisin diğer mirasçılar ile arasında bir husumetinin olmadığı, başka taşınmazlarının da bulunduğu, miras bırakanın temlikteki iradesinin diğer mirasçılardan mal kaçırmak olduğunun davacı tarafça ispatlanamadığı, bu nedenle direnme kararının onanması gerektiği" görüşünün kurul çoğunluğunca benimsenmediği-

"... B. Temyiz Sebepleri

Davacı vekili; Bölge Adliye Mahkemesince delillerin değerlendirilmesinde ve hukuki nitelendirmelerde hataya düşüldüğünü, dosya kapsamına göre muvazaanın varlığının ispatlandığını, zira davalı tarafın da muvazaanın varlığını, gerçek bir satışın olmadığını ve para vermediğini kabul ettiğini, dosya içindeki rayiç değere ilişkin rapor ve davalının para ödemesine ilişkin bir belgeyi dosyaya ibraz etmemiş olmasının yapılan işlemin muvazaalı bir işlem olduğunun somut delili olduğunu, yargılama aşamasında toplanan deliller ile muvazaa iddiasının kesinlik kazanmasından sonra davalı tarafın denkleştirme iddiasında bulunduğunu, ancak bu savunmanın da Yargıtay yerleşik içtihatlarına uygun olarak ispatlanamadığını, miras bırakanın sağlığında diğer mirasçılara yönelik bir mal paylaşımı yapmadığını ileri sürerek kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Uyuşmazlık

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; tarafların miras bırakanı ... tarafından davalı oğluna satış suretiyle yapılan temlikin diğer mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu iddiasının davacı tarafça ispatlanıp ispatlanamadığı noktasında toplanmaktadır..."

Devamı için tıklayınız…