Nafaka alacaklarının takibi- Ara karara dayalı ilamsız takip- İlamlı takip- Mükerrerlik iddiası-

Alacaklı tarafından tedbir nafakasına ilişkin ara karara dayanılarak "ilamsız takip" dosyasında dava tarihinden itibaren birikmiş nafaka alacağı ile birlikte işleyecek nafaka alacaklarının talep edildiği, borçlunun borca itirazda bulunduğu ancak icra müdürlüğünce takibin durdurulması yönünde bir karar verilmediği, takipten feragat de bulunmadığından anılan takibin ayakta olduğu; mükerrer olduğu iddia edilen "ilamlı takip" dosyasında ise aile mahkemesinin "tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına ilişkin" hükmü uyarınca, dava tarihinden itibaren birikmiş nafaka alacağı ile işleyecek aylara ilişkin nafaka alacaklarının tahsili talebinde bulunulduğu, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda mükerrerlik iddiasıyla birlikte ilk takip dosyasında bir kısım ödeme yaptığı iddiasını da ileri sürdüğü görülmekle, mahkemece, dosyanın bilirkişiye tevdii ile her iki takipte tahsili talep edilen aylar nazara alınarak mükerrer alacak talebi bulunup bulunmadığı ve yine borçlu tarafından dosyaya ibraz edilen hesap dökümleri ilgili bankalardan temin edilip "ödeme iddiası" da değerlendirilerek bilirkişi raporu aldırılmak suretiyle nafaka borcunun tespiti gerektiği- "Her iki takibin tarafları ve dayanaklarının aynı olduğu" gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmesinin hatalı olduğu-

"...Somut olayda, her ne kadar her iki takibin tarafları ve takip konusu tedbir nafakası aynı ise de; alacaklı tarafından Küçükçekmece 1.Aile Mahkemesi’nin 2013/973 E.sayılı boşanma davasında, 25/11/2013 tarihinde verilen tedbir nafakasına ilişkin ara karara dayanılarak Küçükçekmece 2.İcra Müdürlüğü'nün 2014/2938 E. sayılı ilamsız takip dosyasında dava tarihi olan 22/11/2013 tarihinden itibaren birikmiş 2.000 TL nafaka alacağı ile birlikte işleyecek nafaka alacaklarının talep edildiği, borçlunun borca itirazda bulunduğu ancak icra müdürlüğünce takibin durdurulması yönünde bir karar verilmediği, takipten feragat de bulunmadığından anılan takibin ayakta olduğu; mükerrer olduğu iddia edilen Bakırköy 11.İcra Müdürlüğü'nün 2015/1269 E. sayılı ilamlı takip dosyasında, Küçükçekmece 1.Aile Mahkemesi’nin 27/11/2014 tarih ve 2013/973 E.-2014/951 K. sayılı "25/11/2013 tarihli tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına ilişkin" hükmü uyarınca, 22/11/2013 tarihinden itibaren birikmiş 7.500 TL nafaka alacağı ile işleyecek aylara ilişkin nafaka alacaklarının tahsili talebinde bulunulduğu, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda mükerrerlik iddiasıyla birlikte ilk takip dosyasında bir kısım ödeme yaptığı iddiasını da ileri sürdüğü görülmektedir.

Bu durumda mahkemece, dosyanın bilirkişiye tevdii ile her iki takipte tahsili talep edilen aylar nazara alınarak mükerrer alacak talebi bulunup bulunmadığı ve yine borçlu tarafından dosyaya ibraz edilen hesap dökümleri ilgili bankalardan temin edilip ödeme iddiası da değerlendirilerek hüküm kurmaya ve Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi raporu aldırılmak suretiyle nafaka borcunun tespiti gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir...."

12. HD. 05.02.2019 T. 16336/1293