İhalenin kesinleşmesi- Borçlunun / üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılması- (İİK. 135/2)-Taşınmazı ihaleden sonra bir başkasına devri- Taşınmazın paylı mülkiyete konu olması-

Taşınmaz, borçlu ya da bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekteyse, ihalenin kesinleşmesi üzerine, alıcının, icra dairesinden, borçlunun ya da üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği (İİK. 135/2)- Alıcı, taşınmazı ihaleden sonra bir başkasına devrederse, birinci alıcının haklarına halef olan bu ikinci alıcının da, İİK. 135/2 uyarınca taşınmazın tahliyesini talep edebileceği- Alıcının talebi üzerine icra müdürünün, İİK 135'deki koşulların mevcut olması halinde, taşınmazı işgal eden borçlu ya da üçüncü kişiye tahliye emri göndermek zorunda olduğu- "Taşınmaz paylı mülkiyete konu olduğundan tahliyesinin istenemeyeceği" iddiasının kendisine tahliye emri tebliğ edilen borçlu ya da üçüncü kişinin tebliğ tarihinden itibaren yedi günlük sürede şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurmaları halinde değerlendirileceği, bu hususun icra müdürünce re’sen nazara alınamayacağı-

"...Şikayetçi, ihale ile satılan borçluya ait hacizli taşınmaz hissesini ihale alıcısından satın aldığını, işgal eden 3. kişinin taşınmazdan tahliye edilmesi talebinin icra müdürlüğünce tahliyesi istenen yerin hisseli olması nedeniyle neresi olduğunun fiilen tespitinin mümkün olmadığı gerekçesi ile reddedildiğini ileri sürerek söz konusu icra müdürlük işleminin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince, şikayetin reddine karar verildiği, şikayetçi tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, taşınmazın paylı mülkiyete konu olduğu gözetilerek, paylı mülkiyette payın taşınmazın hangi bölümüne isabet ettiği belli olmadığı gerekçesi ile istinaf talebinin HMK’nun 353/1-b(1) maddesi gereğince esastan reddine karar verildiği görülmüştür...."

Devamı için lütfen tıklayın…