İtiraz Hakem Heyeti- 1 günlük kesin süre- Ara kararın e-posta yoluyla tebliği-

İtiraz Hakem Heyetince taraflara 1 günden de daha kısa verilen kesin sürenin, adil yargılanma hakkına uygun düşmediği- Taraf vekillerine kesin süreli ihtaratı içeren ara kararın e-posta yoluyla tebliği usule aykırı değil ise de, elektronik yolla yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılması gerektiği-

"...

Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince, hesap bilirkişi raporu hükme esas alınarak davacının bakiye tazminat alacağı olmadığı gerekçesi ile davanın esastan reddine karar verilmiş; Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararına karşı davacı tarafından itiraz edilmesi üzerine, itirazın 2 aylık süre içerisinde sonuçlandırılamaması nedeniyle 1 aylık ek süre verilmesine muvafakat verilmesi için oluşturulan ara kararın taraflara tebliğ edildiği ancak davalı tarafından süre uzatımına yönelik beyanda bulunulmadığı, süresinde dosyanın esası hakkında bir karar verilemeyeceği gerekçesi ile Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına, dosyadan el çekilmesine karar verilmiş; İtiraz Hakem Heyeti kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle, işgücü kaybı tazminatı istemine ilişkindir.

Somut olayda, İtiraz Hakem Heyetince 26/07/2021 tarihli ara kararında 1 aylık ek süre uzatımına açık muvakakatlerini bildirmeleri konusunda taraf vekillerine gün içinde saat 23.00’ a kadar kesin süre verildiği, ara kararın taraf vekillerine aynı gün e-mail yoluyla tebliğ edildiği anlaşılmaktadır...."

Devamı için lütfen tıklayın…