Kefilin borcu ödemesi- Sebepsiz zenginleşme- Asıl borçlunun temerrüt tarihi-

Kefilin kambiyo takibindeki asıl borçlunun borcunu ödediği tarihte sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği ve davalı asıl borçlunun temerrüde düştüğü, iyiniyetli olduğunu ispatlayamayan davalı asıl borçlunun işlemiş faiz yönünden de itirazının iptaline karar verilmesi gerektiği-

Taraflar arasında görülen davada K. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 10.12.2020 tarih ve 2020/74 E. - 2020/148 K. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. G. Ö. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davacının davalı tarafa kefil olması nedeniyle aleyhine kambiyo takibi başlatıldığını, icra takip dosyasına 31.05.2012 tarihinde ödemede bulunduğu 94.900.-TL’nin rücuen tahsili amacıyla başlattığı icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve %20 oranında tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ…