Satış isteme süresi- İcra dosyasına konulan haciz- Paranın icra dosyasına celbi talebi

İİK 106 – 110 gereğince hacizlerin kaldırılmasına ilişkin üçüncü kişinin şikayeti üzerine verilen kararının kesin nitelikte olmadığı- Paranın satılarak paraya çevrilmesi söz konusu olamayacağından, icra dosyasına konulan hacizle ilgili olarak, 1 yıllık sürenin hacizden itibaren paranın istenmesi için gerekli azami süre olarak kıyasen uygulanması ve paranın icra dosyasına celbi talebinin, satış talebi gibi değerlendirilmesi gerektiği-

"...Şikayetçi 3. kişinin, sair şikayeti ile birlikte borçlusu olduğu dosyada alacaklı U. A.'in borcundan dolayı dosya alacağına İstanbul ... İcra Müdürlüğünün 2018/28296 esas sayılı dosyasından, Bursa .... İcra Müdürlüğünün 2018/15221 esas sayılı dosyasından ve yine Bursa ... İcra Müdürlüğünün 2015/5965 esas sayılı dosyasından konulan alacak hacizlerinin İİK’nun 106-110 gereğince 1 yıl geçtiğinden haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece 3. kişinin şikayetinin reddine karar verildiği, iş bu karar aleyhine istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 09/06/2021 tarih ve 2021/1292 Esas 2021/1325 Karar sayılı kararı ile şikayetçinin İİK’nun 106-110 maddelerine dayalı başvurusunun İİK'nun 363. maddesi gereğince kesin olarak reddine karar verildiği, sair şikayetinin HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verildiği görülmektedir...."

Devamı için lütfen tıklayın…