Mülga 743 s. MK m. 552.'nin çeviri hatasıyla yasalarımıza işlenmesi- Ölenin en yakın mirasçıları tarafından red edilen mirasın tasfiyesi- Borçlar ödendikten sonra geriye kalan kısmın akıbeti-

Mülga 743 s. MK.'nun 552. maddesinin eski İsviçre Medeni Kanununun 553. maddesinden çevrilmesi sırasında hatalı çeviriyle yasalarımıza işlediği- İlgili İsviçre Medeni Kanunu maddesinde “en yakın kanuni mirasçıların hepsi tarafından reddolunan miras, iflas dairesinde tasfiye olunur. Borçların ödenmesinden sonra tasfiye bakiyesi, red vaki olmamış gibi hak sahiplerine ait olur” hükmüne bakılarak, yanlış çevrilen kanun maddesinin değil zikredilen kanun hükmünün, "ölenin en yakın mirasçıları tarafından red edilen mirasın tasfiye edileceği, borçlar ödendikten sonra geriye kalan kısmın bulunması halinde, red vaki olmamış gibi hak sahibi olanlara verileceği şeklinde yorumlanması gerektiği" şeklinde yorumlanması gerektiği-

"...A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen direnme kararına karşı süresi içinde bir kısım davalılar temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Bir kısım davalılar, kök muris ...’nin vefatıyla birlikte oğlu ... tarafından mirasının reddedilmediğini, ...’nin mirasının yasal olarak ...’a intikal ettiğini, somut olayda 743 sayılı Kanun'un 551 inci maddesinin uygulanması gerektiğini, mahkemenin nitelendirmesinin ...’nin mirasının ... tarafından reddedilmiş olsaydı yerinde olacağını ileri sürerek kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Uyuşmazlık

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin eldeki davada, ...'ın eşi ... ile çocukları ... ile ...'ın ...'ın mirasını reddetmekle, ...'in torunlarının kök muris ...’nin mirasçısı olup olamayacakları noktasında toplanmaktadır..."

Devamı için tıklayınız…