Tespit davası- Yetkili mahkeme- Yetki sözleşmesi-

"Taşra teşkilatı ile eczane arasında imzalanan sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda sözleşmeyi yapan taşra teşkilatının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.” şeklindeki düzenlemenin geçerli bir yetki sözleşmesi olmadığı- HMK. mad. 10 uyarınca, haksız cezai işlemin tespitine ilişkin davanın sözleşmenin ifa yerinde açılabileceği-

"...Dava tarihinde taraflar arasında düzenlenen işlemin dayanağı, sözleşmenin yetkili mahkeme bölümünün 8.2 maddesinde, ” Taşra teşkilatı ile eczane arasında imzalanan sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda sözleşmeyi yapan taşra teşkilatının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.” düzenlenmesinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Taraflar arasında HMK 17.madde uyarınca geçerli bir yetki sözleşmesi bulunmaktadır. HMK'un 10. maddesi uyarınca sözleşmenin ifa yerinde dava açılabilir. Mahkemece işin esası incelenerek sonuca uygun karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir..."

13. HD. 22.01.2019 T. 10351/467