Tasarrufun iptali davasına ilişkin olarak verilen kararın 3. kişi tarafından tehiri icra talepli temyiz edilmesi-

Şikayetçi alacaklının icra mahkemesine başvurusunda; davalı 3. kişi tarafından icra dosyasına tehiri icra talebi için yatırılan teminatın kendisine ödenmesi talebinin reddine ilişkin icra müdürlüğünün kararının iptalini talep ettiği görülmüş olup, kararın İİK'nun 363. maddesi uyarınca temyizi kabil olduğu-

"...Alacaklı tarafça açılan tasarrufun iptali davasına ilişkin olarak verilen kararın, davalı 3. kişi A.  tarafından tehiri icra talepli temyiz edilmesinden sonra, tehiri icra talebinin reddi nedeniyle, alacaklının, yatırılan teminatın kendisine ödenmesine ilişkin talebinin icra müdürlüğünce reddine yönelik kararın iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 12.4.2016 tarihli ret kararının iptaline karar verildiği, kararın davalı 3. kişi A. tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 24.11.2016 tarih ve 2016/27823 E. - 2016/24312 K. sayılı ilamı ile kararın nitelik itibariyle kesin olduğu gerekçesi ile temyiz dilekçesinin reddedildiği görülmektedir...."

Devamı için lütfen tıklayın…