Eser sözleşmesi- Temerrüt faizi- İtirazın iptali-

Eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye hak ediş bedeli alacağına ilişkin itirazın iptali istemine ilişkin uyuşmazlıkta; bölge adliye mahkemesince davalı vekilinin istinaf dilekçesinde işlemiş faiz yönünden itirazının bulunmadığı gerekçesiyle bu iddiasını değerlendirmemiş ise de, davalı vekilinin istinaf dilekçesinde işlemiş faiz yönünden itirazının bulunduğu, bu faiz yönünden yapılan temyiz itirazı incelendiğinde, davalı tarafın davacı tarafa bakiye iş bedeli alacağı yönünden ihtarname gönderdiği ve davalı tarafın temerrüde düşmüş olduğu, asıl alacağa işlemiş faiz yönünden hesaplama yapılırken davalının temerrüde düştüğü tarih ile takip tarihi arasında hesaplama yapılması gerekirken, temerrüde düşürülme tarihi dikkate alınmadan hüküm verilmesinin bozmayı gerektirdiği-

"... B. Temyiz Sebepleri

1.Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; asıl alacağa işlemiş faizin bilirkişi raporunda yanlış hesaplanmış olduğu, takibe konulan işlemiş faiz miktarının doğru olduğu ve bu bedele hükmedilmesi gerektiğini ileri sürerek kararın bu yönden bozulmasını talep etmiştir.

2.Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; davacının sözleşme gereği edimini eksiksiz tamamlamadığını, eksik işleri davacı nam ve hesabına 3.kişilere yaptırdığını ancak bu iddialarının mahkemece dikkate alınmadığını, yapılan işlerin ayıplı olduğunu, istinaf dilekçesinde işlemiş faiz yönünden de itirazlarının bulunduğu ancak bunun da dikkate alınmadığını, temerrüde düşürülmediklerini işlemiş faize hükmedilmesinin doğru olmadığını, alacağın likit olmadığını ve icra inkar tazminatına hükmedilmemesi gerektiğini belirterek kararın bozulmasını talep etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…