Meskeniyet şikayetinde süre-

Meskeniyet iddiasına dayalı haczedilmezlik şikayetinin, aynı Kanun'un 16/1. maddesine göre 7 günlük süreye tâbi olduğu, şikayet süresinin haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlayacağı-

Meskeniyet iddiasına dayalı haczedilmezlik şikayetinin, aynı Kanun'un 16/1. maddesine göre 7 günlük süreye tâbi olduğu, şikayet süresinin haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlayacağı-

"...Taşınmaza ilişkin 103 davetiyesinin borçlu vasisine tebliğ tarihinin 22.06.2015 olduğu anlaşıldığından bu tarihe göre icra mahkemesine 26.06.2015 tarihinde yapılan başvurunun İİK'nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük sürede gerçekleştiği açıktır.

O halde, mahkemece, meskeniyet şikayetinin esasının incelenmesi suretiyle oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, istemin süre aşımı nedeniyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan, şikayette bulunan borçlu N.E. vasisi Ü.E.'ın karar başlığında gösterilmemesi mahallinde düzeltilmesi mümkün maddi hata niteliğinde görüldüğünden bozma nedeni yapılmamıştır....

12. HD. 11.09.2018 T. 3406/7751

Ayrıca bknz:

Borçlunun, en geç kıymet taktir raporunun tebliğ edildiği tarihte hacizden haberdar olduğunun kabulü gerekeceği–

12. HD. 27.09.2002 T. 20678/18859

Şikayetçi borçluya 103 örnek haciz davetiyesinin tebliğ edilmediği, şikayetçinin kıymet takdirinin tebliği üzerine süresinde müracaatta bulunduğu anlaşılmakla, mahkemece işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, borçlunun, icra dosyasında haczi öğrendiğini gösteren bir işlem yapmadığı halde, bu yönde bir beyanını da içermeyen icra dosyasına sunduğu dilekçesi ile hacizden haberdar olduğu kabul edilerek şikayetin süre aşımından reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olduğu-

12. HD. 02.04.2014 T. 7597/9690

Taşınmaz haczine ilişkin 103 davetiyesinin usulsüz tebliğ edildiğine yönelik şikayetin İİK'nun 16/1. maddesine göre 7 günlük süreye tabi olduğu-

12. HD. 17.03.2015 T. 31336/6167

Bir önceki hacizlerde meskeniyet şikâyeti süresinin kaçırılması veya yapılmamasının, yenilenen sonraki hacizlerde bu hakkın ileri sürülmesine engel oluşturmayacağı, 103 davetiyelerinin tebliğ edilmediği ancak ikinci hacze ilişkin kıymet takdiri raporunun tebliğinden itibaren yedi gün içinde şikayette bulunulduğu anlaşıldığından, şikayetin esasının incelenmesi gerekeceği-

12. HD. 13.05.2014 T. 11743/14135