Dava ve ıslah dilekçelerinde ileri sürülen maddi vakıalar gözetildiğinde davanın hukuki nitelendirmesi- Hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası- İnançlı işlem hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası-

İlk derece mahkemesince hile hukuksal nedenine dayalı olarak karar verilmesi üzerine davalı vekilince yapılan istinaf başvurusu BAM tarafından esastan inceleme yapılmak suretiyle kabul edilerek davanın reddine karar verilmişse de, o tarihte yürürlükte olan HMK 353/1-a-6 uyarınca, dosyayı mahalline göndermediği görülen BAM'nin İlk derece mahkemesince yapılan hukuki nitelendirmeyi kabul etmiş olduğu- Davacı vekilince açılan davanın hile hukuki sebebine dayalı tapu iptal ve tescil davası olarak ıslah edildiği anlaşıldığından, öncelikle davanın TBK 39 gereğince hak düşürücü süre içinde açılıp açılmadığının belirlenmesi, süresinde açılmış ise hile hukuki nedenine göre tüm deliller değerlendirilerek temlikin hileli olup olmadığının açıklığa kavuşturulması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği, Bölge Adliye Mahkemesince hukuki nitelendirmede yanılgıya düşülerek davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğu- "Davasını tamamen ıslah eden davacının ıslah dilekçesi ekinde dosyaya ibraz ettiği beyan dilekçesindeki maddi vakıaların inançlı işlem hukuki sebebine ilişkin olduğu, hukuki sebebi ileri sürülen maddi vakıalar karşısında hâkimin belirleyeceği, İlk Derece Mahkemesince ön inceleme aşamasında yapılan hatalı hukuki nitelendirmenin bağlayıcı olmayacağı, davacının beyan dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların da inançlı işlem vakıasından öteye gitmediği" görüşünün HGK çoğunluğunca benimsenmediği-

"...

Davacı vekili, açtıkları davayı tamamen ıslah etmek suretiyle ilk dava dilekçesinin yok sayılması ve hâkimin taleple bağlı kalmak suretiyle ıslah yönünde hile kapsamında değerlendirme yaparak karar vermesi gerektiğini, ıslah dilekçesinde yer almayan inançlı işlem iddiasının değerlendirilmesinin mümkün olmadığını, iradeyi bozan taraf hilesi bulunduğundan tanık dinlenmesinin mümkün olduğunu, hileye ilişkin dosyadaki delillerin incelenip değerlendirilmeden karar verilmesinin hatalı olduğu gerekçesiyle kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Uyuşmazlık

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dava ve ıslah dilekçelerinde ileri sürülen maddi vakıalar gözetildiğinde Bölge Adliye Mahkemesince davanın hukuki nitelendirmesinin hatalı yapılıp yapılmadığı, dosya içeriği ve toplanan delillerden eldeki davanın hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası mı yoksa inançlı işlem hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası mı olarak değerlendirilmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır.

D. Gerekçe

1. İlgili Hukuk

1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun, HMK) 31, 33, 119, 137, 139, 140, 176 ilâ 182 nci maddeleri.

2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (6098 sayılı Kanun) 26, 27, 36, 39 ve 97 nci maddeleri...."

Devamı için tıklayınız…