Menfi tespit davası- Aval- Bedelsizlik iddiası-

Davanın icra takibine konu bonodan dolayı borçlu bulunulmadığının tespitine ilişkin olduğu- Davaya konu bonoda davacının aval veren, davalının ise alacaklı lehtar konumunda bulunduğu- TTK'nın 702/2 maddesi uyarınca aval veren kişinin teminat altına aldığı borç 'şekle ait noksanlıktan başka bir sebepten dolayı batıl olsa da' aval verenin taahhüdünün geçerli olduğu; bu nedenle davacı aval veren bedelsizlik iddiasında bulunamayacağından davanın bu nedenle reddi gerekirken kabulünün doğru görülmediği-