Genel Kurul Kararının İptali- Karar Nisabının Sağlanması-

Limited şirketin genel kurul kararının iptali istemli davada, TTK mad. 621 hükmünün, önemli genel kurul kararlarının düzenlendiği, bu düzenleme gereğince bir ortağın haklı sebeplerin varlığı halinde şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması önemli nitelikte kararlar olup, bu kararların temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabileceği hususunu düzenlediği, bu durum karşısında, davalı şirketin iki ortağının olduğu gözönüne alındığında; her iki ortağın da aynı yönde oy kullanmaması halinde önemli bir karar alabilecek nisaba sahip olunamayacağı-