Alman Markı'nın Euro'ya Çevrilerek Hüküm Verilmesinin Gerektiği-

Yerel mahkemece, 40.000 DM alacağın varlığına ilişkin "Alman Markı" üzerinden hüküm kurulduğu, 2002'den bu yana "Alman Markı"nın kullanılmadığı, bu nedenle mahkemece verilen kararın infaza elverişli olmadığı- Markın, 1 Ocak 1999 tarihinde Euro ile değiştirildiği ve değişimde 1 Euro'nun 1,95583 DM'ye eşdeğer kabul edildiği, DM'nin kabul edilen dönüşüm değeri üzerinden, Euro'ya çevrilmesinin gerektiği ve davaya konu yabancı paranın ne tür bir hesapta tutulduğunun belirlenemediğinden bahisle, 3095 sayılı Yasa'nın 4/a maddesi uyarınca faize hükmedileceği- Davalı TMSF'nin, Bankacılık Kanunu'nun 140. maddesi uyarınca her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup davalı aleyhine yazılı şekilde harca hükmedilmesinin de yasaya aykırı olduğu, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne karar verildiği-