Şirketin iflasının İstenmemesi Suçu-

Şirketin iflasının istenmesi şartlarının mevcut olmaması halinde, İİK'nun 345/a maddesinde düzenlenen suçun oluşmayacağı- Sermaye şirketinin iflasını istememe suçunun aynı ticari işletme için "bir kez" işlenebileceği, mağdur edilen müşteki sayısının fazlalığının, temel cezanın tayini bakımından dikkate alınsa dahi, aynı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanmayacağı- İlgili suç bakımından CMK m.253-254 "uzlaştırma" hükümlerinin uygulanmasının zorunlu olduğu-