Üyelikten ihraca ilişkin kooperatif genel kurul kararının iptali istemi-

TBK. mad. 139/2 gereğince, alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebileceği- Davacı alacağı ile ilgili çekişme sona ermiş ve karar tarihinden önce kesinleşen mahkeme kararı ile davacı alacağının borcundan daha fazla olduğu anlaşılmış olmakla TBK. mad. 143 gereğince takas sonucu daha az olan borcun sona ereceği- Davacıya gönderilen ihtarnamelerde yer alan borç sona ermiş olduğundan gönderilen ihtarnamelerin usulsüz olduğu ve bu nedenle ihraç kararının iptaline karar verilmesi gerektiği-