Tasarrufun iptali davası- Alacağın gerçekliği-

Tasarrufun iptali da davasında, alacağının gerçek olduğunu ispat yükümlülüğünün davacıya ait olduğu- Davalı üçüncü kişiler "gerçekte olmayan bir alacak için senet düzenlendiğini" savunmuş olup borçluya ait şirketin ticari defterleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde de "davacı ile bir ticari ilişkiye rastlanmadığının" tesbit edildiği, borç kaynağı bonolarda "senetlerin 'malen' veya 'nakten' verildiğine" ilişkin bir açıklamanın yer amadığı, davacı vekili, "müvekkilinin, borçlunun ortağı olduğu şirketlere yatırım desteği sağlamak konusunda borçluyla protokol akdedildiğini, bu protokol gereğince; müvekkilinin finansman sağlayacağını, borçlunun da müvekkile bunun karşılığında hisse devredecek veyahut da kar payı vereceğini, bu protokoldeki yükümlülüklerine ilişkin olarak da yatırımlar karşılığında borçlu senetleri tanzim ederek müvekkile verdiğini" belirtmişse de, anonim ve limited şirketlerde hisse devri belirli bir şekle tabi olmasına karşın, davacı vekilinin iddialarını ispatlayıcı yönde dosyaya bir bilgi ve belge sunmadığı, yurtdışında yaşayan davacının borçluya verildiği iddia edilen toplam 7.500.000,00 USD gibi büyük paranın yurt dışından ne şekilde transfer edildiğine ve borçluya verildiğine ilişkin bir belge sunmadığı uyuşmazlıkta, alacağının gerçekliğini ispat yükü altındaki davacının bunu yerine getirmediği ve davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiği-

"...''...Davacı vekili tarafından asıl ve birleşen Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/519 Esas sayılı davasında, açıkça tazminat talebinde bulunulması karşısında, her bir dava yönünden diğer davalarda verilen tazminatlar ile tekerrür teşkil etmemek üzere, davalı ... tarafından dava dışı ...'a devredilen ve el değiştirdiği anlaşılan % 7 hisse yönünden İİK 283/2 gereğince tazminata karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi doğru görülmemiştir.'' gerekçesiyle verilen karar kaldırılmıştır. İlk Derece Mahkemesince yeniden yapılan yargılama sonunda , aynı gerekçelerle, davanın ..., ..., Fuat yönünden kabulü ile, davalı ...'ın ... Kaynak Suları San ve Tic. Ltd. Şti.'deki 1798 adet % 89,9 hissesini davalılar ... ve ...'a devrine ilişkin 26.02.2009 tarihli tasarrufun iptaline, aynı tarihli ... İçecek Üretim San. Tic. A.Ş'deki % 2 hissesini davalılar ... ve ...'a devrine ilişkin 26.02.2009 tarihli tasarrufun iptaline, davacıya Ümraniye 1. İcra Müdürlüğünün 2010/12149 sayılı icra dosyasında ... icraya devam ... tanınmasına, davalı şirketler yönünden taraf sıfatı yokluğundan davanın reddine, davalılardan ... tarafından dava dışı ... ... Derneği'ne yapılan % 7 oranındaki hisse devri yönünden İİK'nun 283/2 maddesi uyarınca bedele dönüştüğünden davacının Ümraniye 1.İcra müdürlüğünün 2010/12149 sayılı dosyasındaki alacağı ile sınırlı olmak kaydı ile 2.276.132,10 TL ye kadar davacı alacağını geçmemek üzere davalılar ...,... ve ...'dan tahsilde tekerrür olmamak üzere müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir..."

Devamı için lütfen tıklayın...