Tahliye- Temyiz kabiliyeti-

Tahliye ve alacak talepleri hakkındaki mahkeme kararının, alacak talepleri bakımından yasada belirtilen parasal sınırların altında kalması nedeniyle istinaf/temyiz kabiliyeti bulunmasa da, talebin 'tahliye' hususunu ihtiva etmesi nedeniyle, istinaf/temyiz kabiliyetinin artık mümkün olduğu-

 “..Her ne kadar yapılan icra takibinde takip konusu edilen 1.180 TL  İcra ve İflas Kanunu’nun 363. maddesinin onsekizinci bendinde gösterilen parasal sınırların altında ise de, davadaki istem alacağa yönelik itirazın kaldırılmasının yanı sıra, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine de yönelik olduğundan mahkemece verilen kararın temyiz kabiliyeti bulunmaktadır..”( 6. HD. 25.12.2012 T. 14928/17320 )

 “Borçlunun, kira alacağının tahsili ve tahliye talepli olarak başlatılan takipte kendisine tebliğ edilen ödeme emrinin tebliğ işleminin usulsüzlüğüne ilişkin şikayeti hakkındaki kararın, takipte alacağın yanında tahliye de talep edilmiş olması nedeniyle İİK. nun 363.maddesi uyarınca temyizi kabil olduğundan..”( 12. HD. 11.01.2016 T. 32839/185 )

“Davadaki talep tahliye ve haciz istekli takibe konu site aidatları alacağının tahsili ile kiralananın tahliyesi istemine ilişkin olup, bu durumda takip tahliyeyi de içerdiğinden İİK mad. 363'te açıklanan ve takibe konu olan alacak için değerlendirme yapılan yasa maddesi somut olayda uygulanamayacağını” (6. HD. 14.11.2013 T. 15001/15338)