Haciz İhbarnamesi- Hukuki Yarar

Uyuşmazlığın borçlunun 3. kişilere gönderilen haciz ihbarnamelerinin iptali istemine ilişkin şikayet niteliğinde olduğu, İİK'nun 89. maddesi gereği borçlunun 3. kişideki hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 3. kişinin, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapması, yok ise icra dairesine itirazlarını bildirmesi gerekeceği, bu durumun 3. kişinin hukukunu ilgilendirmekte olduğu ve borçlunun korunmaya değer hukuki yararı olmadığından onun tarafından şikayet konusu yapılamayacağı-

Davacı borçlu vekili dava dilekçesinde; şikayete konu icra dosyasından 3.şahıslara 06.05.2019 tarihli müdürlük kararına istinaden gönderilen 89/1 haciz ihbarnamelerine dava dışı üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesine karşın alacaklı yanca yeni bir talep doğrultusunda ikinci kez aynı şekilde 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinin hatalı olduğundan bahisle icra müdürlük kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Devamı için tıklayınız…