İhalenin feshi talebinin, hangi durumlarda ihale bedeli üzerinden nispi harca tabi olacağı- Dava harcı yatırılmadan teminatın yatırılmasının hukuki sonuç doğurmayacağı-

30.11.2021 tarihinden sonra, ihalenin feshi talebinin, satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişilerce yapılması halinde ihale bedeli üzerinden nispi harca tabi olduğu ve nispi harcın yarısının peşin yatırılacağı, bu kişilerin ihale bedelinin % 5' i oranında teminat yatırmasının da şart olduğu- Dava harcı diğer dava şartlarından önce geldiğinden, dava harcının yatırılması sağlanmadan teminatın yatırılıp yatırılmamasının hukuki sonucunun da olmadığı- İhalenin feshi davalarında, mahkemece öncelikle davacıya nispi harca yönelik olarak Harçlar Kanunu'nun 30. maddesine uygun şekilde süre verilip, harç yatırılırsa, teminat şartına ilişkin işlemler yeniden yapılarak sonuca gidilmesi gerektiği-

C) Bölge adliye Mahkemesi' nin kararı:

Bölge Adliye Mahkemesince yapılan inceleme sonucunda " harç ve teminatın dava şartı olduğu nazara alınarak dava şartı yokluğundan usulden davanın reddine karar verilmesinde yasaya aykırılık olmadığı" gerekçesi ile davacının istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE, dair hüküm kurulmuştur.

D) Temyiz:

Kararı davacı/ihale alıcısı süresinde temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Dava, İlk Derece Mahkemesi tarafından " İİK. nun 7343 sayılı Kanun ile değ. 134. maddesindeki istisna taraflar dışında yatırılması gereken nispi harç ve teminatın tensip ara kararında belirtilen 2 haftalık süre içerisinde tamamlanmamasından dolayı " dava şartı yokluğu nedeni ile reddine" karar verilmiştir.

Devamı için tıklayınız…