Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali

Takibe konu belgenin, kambiyo senedi niteliğini haiz olmaması, İİK'nun 170/a maddesi hükmü gereğince takibin iptali sebebi ise de, aynı maddenin son fıkrası uyarınca; her ne suretle olursa olsun borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise, icra mahkemesinin belirtilen sebebe dayanarak İİK'nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar veremeyeceği-