İİK 150/e gereği takibin düşmesi- İİK 150/c şerhinin kaldırılması talebi

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte icra emrinin satış talebinde bulunmaksızın ve icra emri tebliğinden önce satış avansı yatırıldığı ve icra emri tebliğinden itibaren yasal 1 yıllık sürede satış talebinde bulunulmadığından, takibin düşmüş olduğu- Düşen takip dosyasından tahsil harcı alınamayacağı-Düşen takip dosyasında alacaklının İİK 150/c şerhinin kaldırılması ve satışın düşürülmesi talebinin haricen tahsile karine oluşturmayacağı- Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinden veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinden, asıl borçlu şirket hakkında verilen 1 yıl süreli kesin mühlet kararının satış talebinde bulunmasına engel olmayacağı-

"...Şikayetçi vekilinin icra mahkemesine başvurusunda İİK 150/e maddesi gereği süresinde satış talep edilmemesi nedeniyle takibin düştüğünü, takibin düşmesi nedeniyle müvekkilinden tahsil harcının talep edilemeyeceğini, alacaklı tarafından İİK’nin 150/c şerhinin kaldırılması ve satışın düşürülmesinin de talep edildiğini ileri sürerek icra müdürlüğünün %2,27 oranında tahsil harcı alınmasına ilişkin kararın iptali ile müvekkiline iadesini, mahkeme aksi kanaatte ise %1,135 oranından tahsil harcı alınması gerektiğinden fazla alınan tahsil harcı işleminin iptali ile fazla alınan kısmın müvekkiline iadesini talep ettiği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği, karara karşı şikayetçi vekilinin istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince talebin haricen tahsil anlamına gelmesi nedeniyle anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının alacağın tamamı üzerinden %4.55 oranında alınması gerektiğinden bahisle ilk derece mahkeme kararının kaldırılmasına şikayetçi aleyhine %2,27 oranında tahsil harcı alınmasına ilişkin işlemin iptali , tahsil harcının alacağın tamamı üzerinden davacı borçludan %4,55 oranında alınmasına karar verildiği görülmektedir...."

Devamı için lütfen tıklayın…