İstihkak davası- Geçerli bir haciz şartı- Satış talep edilmemesi-

İstihkak davalarında "geçerli bir haczin bulunmasının dava şartı" olduğu, hüküm kesinleşinceye kadar, yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilmesi gerektiği- Haczolunan taşınır mal için, haciz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satış talep edilmemiş, bu nedenle de o mal üzerindeki haciz kalkmış olup; geçerli bir haczin bulunmadığından bahisle davanın reddedilmesinin gerektiği-

"...Davacı üçüncü kişi, trafik kaydına haciz konulan 27... plaka sayılı aracı Noterde yapılan sözleşme ile satın aldığını, hacizden önce mülkiyetin kendisine geçtiğini belirterek, istihkak iddiasının kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı alacaklı vekili, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, dava konusu aracın haciz tarihinden önce üçüncü kişiye satıldığı gerekçesi ile davanın kabulüne haczin kaldırılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, üçüncü kişinin İİK’nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir.

İstihkak davalarında geçerli bir haczin bulunması dava şartı olup, hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilmesi gerekir.

Gaziantep 9. İcra Müdürlüğünün 2012/9353 ve Gaziantep 5. İcra Müdürlüğünün 2012/8552 Esas sayılı dosyaları üzerinden dava konusu hacizlerin konulduğu 15.03.2013 ve 08.01.2014 tarihleri itibariyle yürürlükte bulunan İİK’nin 106.-110. maddelerine göre, alacaklı haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay içinde satılmasını isteyebilir. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Buna göre, araç üzerindeki 15.03.2013 ve 08.01.2014 tarihli hacizlerin dava tarihi olan 16.12.2014 tarihi itibariyle düştüğü göz önüne alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir...."

8. HD. 08.05.2019 T. 1857/4782

İİK. mad. 97 – Madde Metni, Açıklamalar, İçtihatlar için tıklayın.