Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi- Temliken tescil- Yazılı temlik sözleşmesi- 30.09.1988 T. 2/2 sayılı İBK kapsamında tescil-

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre yapılmakta olan bir inşaattan bağımsız bölüm satın alan üçüncü kişilerin, inşaatın tamamlanması hâlinde temliken tescil kurallarına göre taşınmazın kendi adlarına tescilini isteyebilmeleri için yazılı temlik sözleşmesinin varlığının yeterli olduğu- Temliken tescil ile 30.09.1988 T. 2/2 sayılı İBK kapsamında tescilin birbirinden tamamen farklı müesseseler olduğu- İnşaatın getirildiği seviye davalı arsa sahipleri tarafından reddedilemeyecek bir seviyede olduğundan, mahkemece TBK 97 gereğince "birlikte ifa kuralının" gözetilmesi gerektiği-

"...C. Uyuşmazlık

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; somut olayda 30.09.1988 tarihli ve 1987/2 Esas, 1988/2 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının mı, yoksa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 183 ve devamı maddelerinde düzenlenen alacağın temliki hükümlerinin mi uygulanacağı, buradan varılacak sonuca göre davacı-karşı davalı üçüncü kişi ile davalı-karşı davacı yüklenici şirket arasında adi yazılı şekilde imzalanan 10.10.2016 tarihli gayrımenkul satış sözleşmesinin “temlik sözleşmesi” olarak nitelendirilip geçerli kabul edilip edilmeyeceği ve bozma kararında gösterildiği gibi asıl ve karşı davadaki talepler hakkında “birlikte ifa kuralı” gereğince inceleme ve araştırmanın yapılmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır..."

Devamı için tıklayınız…