Mirasbırakan- Mirasçı atanması- Mirasçılık belgesi-

Mirasçı atanan kişi, mirasbırakanın ölümü ile tereke üzerinde doğrudan ve kendiliğinden bir ayni hak kazanabildiğinden, mirasbırakandan intikal eden ayni hakların, atanmış mirasçı adına tescili için vasiyetin yerine getirilmesi davasına ve mahkeme hükmüne ihtiyaç olmadığı, atanmış mirasçıya, başvurusu üzerine sulh hukuk mahkemesi tarafından TMK mad. 598/2 uyarınca atanmış mirasçı olduğunu gösteren mirasçılık belgesi verilmesi yeterli olduğu ve bu nitelikteki belge ile ayni hakların bu kişi adına tapuda resmi senet düzenlenmeksizin tescilinin yapılabileceği hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, somut olayda atanmış mirasçı olan davacının; TMK mad. 598/2 uyarınca sulh hukuk mahkemesinden atanmış mirasçı olduğunu gösteren mirasçılık belgesi alarak aynı sonuca ulaşabileceğinden, vasiyetin yerine getirilmesi talebi ile işbu davayı açmasında hukuken korunmaya değer menfaati, diğer bir ifade ile hukuki yararı bulunmadığı-