TBK. mad. 19 uyarınca tasarrufun iptali- Kıyasen İİK. mad. 283/1, 2 uygulanması- Üçüncü kişinin tazminatla sorumlu olmaması-

İİK. mad. 277 vd.nda düzenlenen iptal davası açma hakkı davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel olmayacağı- Davacının iddiasını kanıtlaması halinde iddianın taşınmazın aynına ilişkin olmadığı, alacağın tahsiline yönelik bulunduğu da gözetilerek İİK. mad. 283/1, 2 kıyasen uygulanarak iptal ve tescile gerek olmaksızın davacının taşınmazların haciz ve satışını isteyebilmesi yönünden hüküm kurulması gerekeceği, ancak bu madde uyarınca sadece davacıya haciz ve satış isteme yetkisinin kıyasen uygulanacağı, üçüncü kişinin tazminatla sorumlu olacağı anlamının çıkarılmaması gerektiği- Dava konusu taşınmaz davalı borçlu şirket tarafından davalı üçüncü kişi şirkete devredilmiş, o da dava dışı bir başka şirkete devretmiş olup bu taşınmaz ile ilgili satışın iptaline karar verilmesi için taşınmazı devir silsilesi içindeki tüm satışların muvazaalı olduğunun ispatlanması gerektiği ve bu halde ise davalı üçüncü kişiden taşınmazı devir alan dava dışı dördüncü kişi şirketin de davaya dahil edilerek taraf delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği- İİK. mad. 277 vd. uyarınca açılan tasarrufun iptali davasının en geç tasarrufun gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde açılması gerektiği- Tasarrufun iptali davasının görülebilmesi için davacı alacaklı elinde geçici veye kesin aciz belgesi olması gerektiği- İİK. mad. 283/2 gereğince davanın bedele dönüşmesi halinde, üçüncü kişinin malı elinden çıkardığı tarihteki malın değeri ile takip konusu alacak ve fer'ilerini geçmeyecek şekilde sorumlu olması gerektiği, böyle bir tespit yapılmadan takip konusu alacağın üçüncü kişiden tahsiline karar verilmesinin hatalı olduğu-