İnfazda tereddüt- Hizmet süresi- Alacak davası- Hizmet alım-

Mecburi hizmet süresini tamamlamadan adli malul olarak emekliye ayrıldığı ve kendisine yapılan öğrenim, eğitim, yetiştirme masraflarını, yükümlülük süresinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak tazmin etmekle yükümlü olduğu iddiasıyla açılan alacak davasında, öğrencilik dönemine ait masraf kalemlerinden; "yiyecek masraflarının yarısının", "öğrenci harçlıklarının, kitap-kırtasiye giderlerinin ve ilaç-tedavi giderlerinin ise tamamının" ve "personel ve amortisman giderlerinin" düşülmesi suretiyle kalan masraf tutarı üzerinden yükümlülük süresinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak borcunun hesaplanmasının gerektiği, hükme esas alınan bilirkişi raporunda da, öğrenci harçlıkları maliyetten düşülmeden hesaplama yapılmasının hatalı olduğu- Eğitim gördüğü Harp Okulunun 1997-2001 yıllarına ait gerçek harcama kalemlerini ve masraflarını gösterir şekilde güncellenmediği ve enflasyon katsayısı uygulanmamış maliyet broşürlerinin ve özellikle maliyet cetvelinde yer alan eğitim-öğretim, iaşe ve uçuş eğitimi masraf kalemlerine ait tüm belgelerin davacı idareden temin edilmesi gerektiği, temin edilemediği takdirde bu husus davalı lehine olacak şekilde söz konusu gider kalemlerinin masraftan düşülmesi gerektiği-

Davacı, davalının 926 sayılı Kanununun 112. maddesi gereği mecburi hizmet süresini tamamlamadan adli malul olarak emekliye ayrıldığını, kendisine yapılan öğrenim, eğitim, yetiştirme masraflarını, yükümlülük süresinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak tazmin etmekle yükümlü olduğunu ileri sürerek; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 41.916.34 TL'nin sarf tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan tahsiline karar verilmesini istemiştir...

Devamı için tıklayınız...