Muvazaa kriterleri- Asıl işveren-alt işveren- İhale- İşçilik alacakları- Kıdem tazminatı- İhbar tazminatı-

Doğrudan üretim organizasyonu içinde yer almayan, asıl işe yardımcı iş niteliğinde olan bir işin ihale yoluyla üçüncü kişilere gördürülebilmesine yasal bir engel bulunmadığı- İşçilerin bir ihale bittikten sonra yeni dönem ihalesini alan alt işverende kesintisiz çalışması muvazaa kriteri olarak kabul edilemeyeceği- İşçilere işin yürütümü ile ilgili bazı talimatların asıl işveren yetkililerince verilmiş olmasının muvazaayı göstermeyeceği- İşin gereği gibi yapılmaması hâlinde asıl işveren yetkililerinin işin kontrolünü üstlenmesi ve alt işveren yetkilileri ile işçileri bu yönde uyarmalarının mümkün olduğu-

"... VI. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Direnme kararına karşı süresi içinde davalılar vekillerince temyiz isteminde bulunulmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davalı İ. Belediyesi vekili, yükleniciye işi anahtar teslimi vermesi nedeniyle müvekkilinin taraf sıfatının bulunmadığını, davacının müvekkili nezdinde çalışmasının mevcut olmadığını, bu nedenle husumetin davacıyı çalıştıran şirketlere yöneltilmesi gerektiğini ileri sürerek kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Uyuşmazlık

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacının 01.08.2008-31.12.2014 tarihleri arasında ... Gaz Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş. nezdinde, 01.01.2015-09.01.2015 tarihleri arasında ise ... Büyükşehir Belediyesi nezdinde alt işverenler yanında çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak çalıştığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ... Teftiş Kurulu Başkanlığının 25.12.2015 (doğrusu:25.12.2014) tarihli ve (65) sayılı İnceleme Raporuna ilişkin kesinleşen ... 11. İş Mahkemesinin 2015/374 Esas ve 2016/544 Karar sayılı kararı nedeniyle 31.12.2014 tarihine kadarki çalışma dönemi için muvazaa kabulünün ihtilafsız olduğu eldeki davada bu tarihten sonra da çalışması devam eden davacının yaptığı işin yardımcı iş mahiyetinde olup olmadığı, 01.01.2015 tarihinden 09.01.2015 fesih tarihine kadarki çalışma dönemi yönünden davalı ... Belediyesi ile dava dışı ... Eğitim Org. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.-... Personel Destek Hiz. Ltd. Şti. ortaklığı arasında muvazaalı ilişki bulunduğunun kabulünün gerekip gerekmediği, buradan varılacak sonuca göre 31.12.2014 tarihinden sonrası için davacının bordrosundaki ücretine göre tazminat ve alacaklarının belirlenerek hüküm altına alınmasının ve yine bu dönem için ücret farkı ile ek sosyal yardım ve ikramiye alacaklarının reddine karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır..."

Devamı için tıklayınız…