Kira kaybı zararının tazminine ilişkin davada görevli mahkeme- Ticari ihtilaftan 17 sene sonra görev bozması yapılması- Usul ekonomisi-

"Davacıya ait işyerinin davalı ve göstereceği kişilere satılması karşılığı davalının davaya konu dört adet mesken satışının verilmesi" konusundaki sözleşmeden kaynaklı kira kaybı zararının tazminine ilişkin davada görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olduğu (TTK 4/1-a)- "Uyuşmazlığın tartışmasız bir şekilde ticari mahiyette olmaması, ticari ihtilaftan 17 sene sonra görev bozması yapmanın usul ekonomisi ilkelerine aykırı düşmesi nedeniyle işin esasına dair temyiz incelemesi yapılması gerektiği" görüşünün kabul edilmediği-

"...Dava, taraflar arasındaki 19.07.2005 tarihli sözleşmeden kaynaklı kira mahrumiyet zararının tahsili istemlidir.

Taraflar arasındaki sözleşmenin davacı ile davalı M. Ş. arasında davacıya ait işyerinin davalı ve göstereceği kişilere satılması karşılığı davalının davaya konu dört adet mesken satışının verilmesi konusunda olması karşısında, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 4/1-a maddesi hükmü uyarınca uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir. TTK’nın 26.06.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanunun 2. maddesi ile değişik 5. maddesinde; asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olduğu ve bu durumda göreve ilişkin usul hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir...."

Devamı için lütfen tıklayın…