Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası- Cezalandırma isteği ile birlikte tazminat istemi- Eksik dava harcı-

Şikayet dilekçesinde, cezalandırma isteği ile birlikte tazminat isteminde bulunulduğu görüldüğünden, tazminata ilişkin dava ile ilgili olarak yargılamanın yapılabilmesi için harcının yatırılması gerektiği cihetle, "eksik dava harcını yatırması" hususunda süre verilerek sonucuna göre hukuki durumun takdiri gerektiği-