Cezai şart alacakları-Fesih ve temlik sözleşmesi-Taraflara ayrı ayrı cezai şart alacağı hakkı kazandırmama durumu-İtirazın iptali davası

Cezai şart alacakları için takibe girişen alacaklı yüklenicilerin sulh ve ibra protokolüne bu icra takiplerini dahil etmediği ve TBK 131/1 ve 179/2 kapsamında cezai şart bedelini isteme haklarını saklı tuttukları- Hem fesih hem de temlik sözleşmesinde ayrı ayrı olmak üzere cezai şart düzenlemesine yer vermiş ise de; temlik sözleşmesinin, fesih sözleşmesine bağlı olarak, temlikin nasıl gerçekleştirileceğini düzenlemek amacıyla hazırlandığı ve her iki sözleşmede de arsa sahibinin asıl ediminin temliki gerçekleştirmek, yüklenici tarafın edimi de tapudaki şerhi kaldırmak olduğu- Yükümlülüklerin ihlali halinde, fesih sözleşmesi ve temlik sözleşmesinin taraflara ayrı ayrı cezai şart alacağı hakkı kazandırmayacağı-

“…C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, İcra İflas Kanununun 67. ve devamı maddeleri gereğince itirazın iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

Türk Borçlar Kanunun 131, 179 ve devamı maddeleri, İİK'nın 67 ve devamı maddeleri.

3. Değerlendirme

1.1. Türk Borçlar Kanunu'nun 131 inci maddesinde; "Asıl borç ifa ya da diğer bir sebeple sona erdiği takdirde, rehin, kefalet, faiz ve ceza koşulu gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur. İşlemiş faizin ve ceza koşulunun ifasını isteme hakkı sözleşmeyle veya ifa anına kadar yapılacak bir bildirimle saklı tutulmuş ise ya da durum ve koşullardan saklı tutulduğu anlaşılmaktaysa, bu faizler ve ceza koşulu istenebilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

1.2. Buna göre, alacaklı açıkça ihtirazi kayıt hakkını ileri sürmese bile, fiil ve davranışlarıyla ceza isteme hakkını koruduğunu gösterebilir. Başka bir anlatımla onun fiil ve davranışları çekince (ihtirazı kayıt) bildirme yerine geçer…”

Devamı için tıklayınız…