Senet bedelinde tahrifat iddiası- Borca itiraz- İtiraz olunup kabul edilen miktar üzerinden, %20'si oranında tazminat-

Senet bedelinde tahrifat yapıldığı iddiası "borca itiraz" olup, İİK. mad.169-a/6 uyarınca, borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklının, takip konusu (asıl) alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edileceği- Mahkemece, itiraz olunup kabul edilen miktar üzerinden, yani durdurulmasına karar verilen miktarın %20'si oranında tazminata hükmedilmesi gerekirken asıl alacağın tamamı üzerinden tazminata hükmolunmasının isabetsiz olduğu-

"...Alacaklı tarafından, borçlu aleyhine, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibine başlandığı, ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun İİK'nun 168/5. maddesinde belirtilen yasal 5 günlük süre içerisinde icra mahkemesine başvurusunda; takibe konu senedin esasında 15.000 TL için düzenlendiğini, bu miktarın da ödendiğini, ancak senedin iade edilmediğini ve senette tahrifat yapılarak takip yapıldığını ileri sürerek, takibin iptalini ve %40 tazminata hükmedilmesini talep ettiği mahkemece, bozma ilamlarına uyularak 15.000 TL ve ferilerini aşan kısım yönünden davacı hakkında başlatılan takibin durdurulmasına ve asıl alacağın %20'si oranında kötü niyet tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildiği, karara karşı alacaklı ve borçlunun temyiz isteminde bulundukları görülmüştür.

...

Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;

Senet bedelinde tahrifat yapıldığı iddiası borca itiraz olup, İİK'nun 169-a/6. maddesine göre borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı, takip konusu (asıl) alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.

Somut olayda, borçlunun itirazlarının esasa ilişkin nedenlerle kabul edildiği görüldüğü gibi, itiraz dilekçelerinde de tazminat talepleri bulunduğundan mahkemece, İİK'nun 169/a-6. maddesi uyarınca itiraz olunup kabul edilen miktar üzerinden yani durdurulmasına karar verilen 1.136.000 TL'nin %20'si oranında tazminata hükmedilmesi gerekirken asıl alacağın tamamı üzerinden tazminata hükmolunması isabetsiz olup kararın belirtilen nedenle bozulması gerekirse de anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından mahkeme kararının düzelterek onanması gerekmiştir..."

12. HD. 13.05.2019 T. 5835/7896