Tapu iptal ve tescil davalarında iyiniyet-

Mahkemenin, sözleşmenin süresinde yerine getirilmediğinden bahisle feshine karar vermiş olmasına rağmen son malikin iyi niyetli olduğu gerekçesiyle tapu iptal ve tescil talebini reddettiği davada, yüklenicinin arsada herhangi bir inşaat yapmadığı ve arsa mahiyetinde verilen tapunun henüz maliki olmadığı, tapu kaydında 1/2 hissenin yükleniciye devri sırasında "Kat karşılığı temlik" ibaresi bulunduğu ve bu şerhin üçüncü kişilerin iyiniyetini ortadan kaldıracağı, tapuda malikler arasındaki devirlerin geçiş tarihleri de göz önüne alındığında iyi niyetten bahsetmenin mümkün olmayacağı, bu sebeple tapu kaydının iptali ile davacılar adına tesciline karar verilmesi gerektiği-