Anataşınmazın üçte ikisinin fiilen kullanılmaya başlanılıp başlanmadığı- İş yeri sigorta sözleşmesi nedeniyle rücuen alacak istemi- Görevli mahkeme-

Hasar tarihi itibariyle anataşınmazın üçte ikisinin fiilen kullanılmaya başlanılıp başlanmadığının araştırılması ve üçte ikilik kullanımın olması halinde, uyuşmazlığa yine kat mülkiyeti hükümlerinin uygulanacağı dikkate alınarak, davada sulh hukuk mahkemesi görevli olduğundan görevsizlik nedeniyle dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği-