Avukatlık ücret sözleşmesi- Süreli vekaletname- Genel işlem koşulu- Dürüstlük kuralı-

Avukatın, süreli vekaletnamesiyle süre sonuna çakışan işler için sözleşmede belirtilen şekilde ücret kararlaştırılmasının, süreli sözleşmenin amacına uygun düşmediğinden takdiri indirim yapılması gerektiğine ilişkin kabulün hatalı olduğu- Anılan sözleşme hükmünün genel işlem koşulu olarak ve dürüstlük kuralına aykırı hazırlandığı kabulünün mümkün olmadığı ve taraflar arasında imzalanan vekalet ücret sözleşmesinin tarafları bağlayıcı nitelikte olduğu değerlendirilerek sözleşmedeki "avukata verilen işlerin asgari ücret tutarı kadarının ödeneceğine" ilişkin hükme göre uyuşmazlığın çözümü gerektiği-

"...Mahkemece, sözleşmede kararlaştırılan sözleşmenin feshine ilişkin süreye uyulmadığı, yeni dönem için davalının sözleşmeyi feshetmesinin azil niteliğinde olduğu davalının azlinin yerinde olmadığı, davacı tarafından sürdürülen ve sonuçlandırılan iş ve işlemler için davacının alacağının doğacağı, toplanan delillere göre davacı tarafından davalı adına ... 2.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/422 sayılı dosyada 21/04/2015 tarihinde 27.657.465,75 TL miktarlı dava açılıp takip edildiği, davacının bu takip ve temsili nedeniyle ücreti vekalet alacağına hak kazanacağı gerekçesiyle davanın kabulü ile davalının Küçükçekmece 3. İcra dairesinin 2017/611 esas sayılı dava dosyasındaki asıl alacağın 10.000,00TL'lik bölümüne yapıtığı itirazın iptaline,takibe bu miktar üzerinden devam edilmesine,alacak likit olmadığından icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmiş; hüküm süresi içinde davalı tarafça istinaf edilmiştir..."

Devamı için lütfen tıklayın…