Kat karşılığı inşaat sözleşmesi- Dava dışı arsa sahibinin borçları nedeniyle bankalarca konulan hacizler- Davalı bankaların iyiniyetli kabul edilmelerinin mümkün olup olmadığı- Davalı alacaklı bankaların araştırma ödevi- Haciz şerhlerinin kaldırılması istemi-

Hacizlerin konulduğu tarihlerde taşınmazlar dava dışı arsa sahibi adına kayıtlı olup, tapuda kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin herhangi bir kayıt ya da şerhin bulunmadığı bir aşamada, arsa sahibinin kefil olduğu dava dışı şirketlerin bankalara olan borçları nedeniyle taşınmazlara hacizler konulduğu- Tapu sicilinin aleniliği ve tapuya güven ilkesi gereğince, tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak haciz koyduran davalı bankalardan bağımsız bölümler üzerinde inceleme yaparak kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, inşaatın devam ettiğini ve bu taşınmazların yükleniciye ait olduğunu araştırmalarının beklenemeyeceği- Tapudaki kayda güvenerek haciz koyduran davalı bankaların iyiniyetli üçüncü kişi olarak kabul edilecekleri ve haciz şerhlerinin kaldırılmasına ilişkin istemin reddi gerektiği-

"...Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dava dışı arsa sahibi H.’nın kefil olduğu dava dışı şirketlerin kredi borçları nedeniyle davalı bankalar tarafından dava konusu bağımsız bölümler üzerine hacizlerin konulduğu tarihlerde taşınmazlara ait tapu kaydında davacı yüklenici şirket ile dava dışı arsa sahipleri arasında düzenlenen 20.08.2013 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin herhangi bir şerh ya da kaydın bulunmadığı sabit olan somut olayda, bağımsız bölümler üzerine konulan haciz şerhlerinden dolayı davalı bankaların iyiniyetli kabul edilmelerinin mümkün olup olmadığı, davalı alacaklı bankaların haciz koydurdukları taşınmazlar için kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini ve sözleşmeye göre bağımsız bölümlerin davacı yükleniciye isabet ettiğini araştırmalarının gerekip gerekmediği, bu yönde bir araştırma yapılmasının davalı bankalardan beklenip beklenmeyeceği, davalıların kat karşılığı inşaat sözleşmesinin varlığını bilip bilemeyecekleri veya bilmelerinin gerekip gerekmediği, buradan varılacak sonuca göre haciz şerhlerinin kaldırılmasına karar verilip verilmeyeceği noktasında toplanmaktadır...."

Devamı için tıklayınız…