Tespit davası- Hukuki yarar- Arabuluculuk şartı- İşverenin feshi-

Tespit davalarının görülebilmesi için güncel hukuki yararın bulunması gerektiği, "davacının sözleşmesinin kim tarafından feshedildiği, buna bağlı olarak feshin tazminata hak kazanacak şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği ve işten ayrılış bildirgesindeki ayrılış kodunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı"na ilişkin davanın, niteliği itibarıyla 7036 sayılı Kanun'un 3. maddesinde sayılı davalardan olmadığından arabuluculuk başvurusunun dava şartı niteliğinde olmadığı- Kurum mevzuatı gereği işten çıkış kodlarını düzeltme yetki ve talebinin işverenin uhdesinde olması nedeniyle davanın doğru hasma yöneltildiği, davacının işsizlik ödeneğinden çıkış kodu nedeniyle faydalanamadığı için eldeki davayı açarak doğru ayrılış kodunun tespitinde hukuki yararı olduğu, işverence kodun değiştirilmediği, davalı işverence çalışma koşullarında esaslı değişikliği kabul etmeyen çalışanların sözleşmelerinin tazminatları ödenerek feshedildiği, fesih iradesini ortaya koyanın işveren olduğu, davacının istifa iradesi olmadığından çıkış kodunun kuruma yanlış bildirilmesinin hatalı olduğu-

"... I. DAVA

1. Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin 01.....2011 tarihinde davalı Bankanın ... Şubesinde çalışmaya başladığını, işten ayrılış nedenine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen çıkış kodunu fiili duruma uygun olmadığını; işten ayrılış bildirgesinde (22) numaralı ayrılış kodunun belirtilmesi nedeniyle işsizlik ödeneğinden faydalanamadığını, belirtilen çıkış kodunun geniş bir yoruma tâbi olduğunu, müvekkilinin bu kodla işten çıkartılmasına dayanak teşkil edecek bir eyleminin bulunmadığını belirterek işten ayrılış bildirgesindeki kod numarasının değiştirilmesini talep etmiştir..."

Devamı için tıklayınız...