Kesinleşmiş mahkumiyet kararları-Menfi tespit davası - Ceza Mahkemesi kararının hukuk hakimi yönünden bağlayıcılığı

Takip alacaklısı hakkında "resmi belgede sahtecilik suçu" ndan dolayı verilen mahkumiyet kararı kesinleşmiş olması nedeniyle, TBK'nun 74. maddesi uyarınca "kesinleşmiş mahkumiyet kararları hukuk hakimlerini bağlayacağı" ndan, Yargıtay 12. Hukuk dairesinin 12.01.2022 T. ve 7104/275 sayılı kararında bu husus açıkça dile getirilmiş olduğundan, borçlu tarafından açılan menfi tespit davasının kabulüne ilişkin karar kesinleşmese dahi, borçlunun "hacizlerin kaldırılmasını ve yediemindeki malların kendisine verilmesini" talep edebileceği-

“…Kesinleşmiş ceza ilamına dayalı menfi tespit ilamı bulunduğu halde sırf menfi tespit ilamı henüz kesinleşmediği için müvekkilinin halen daha mağdur edilmekte olduğunu, hacizlerin kaldırılmasının adil bir çözüm olacağını, iş bu şikayet tarihi itibariyle takip kesinleşmiş ise de takip dayanağı sahte bonoya istinaden yapılan haciz ve muhafaza vs takip işlemlerinin yapıldıkları tarih itibariyle usulsüz olduklarının açık olduğunu, Yargıtay 12. HD'nin 2016/4798 E - 2016/22785 K sayılı emsal kararına göre hacizlerin kaldırılması için icra mahkemesince verilen kararın kesinleşmesine gerek olmadığını ileri sürerek takip dosyasından haciz ve muhafaza altına alınan tüm menkuller üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına, menkullerin yediemin ücretleri, teslim harç ve masrafları müvekkilinden alınmaksızın harçsız ve masrafsız olarak müvekkiline teslimine karar verilmesi istemiyle İcra Mahkemesine başvurmuştur…”

Devamı için tıklayınız…