Eda hükmü- İlamlı icra- İştirak nafakası- Okul gideri- Yıllık özel sağlık sigortası primi- Alacağın varlığı ve miktarının yargılamayı gerektirmesi-

Bir işin yapılmasına ilişkin olmak üzere verilen eda hükmü içeren kararların ilamlı icraya konu edilebileceği- İcra emrinde "iştirak nafakası" yazılsa da, takip talebinde borcun sebebi kısmında ilamda yer alan 1.500,00 TL. her ay ödenmesi gereken okul gideri ve yıllık özel sağlık sigortası primi ödenmesinin talep edildiği uyuşmazlıkta, müşterek çocuk için her ay okul masrafı yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa ne kadar olduğu belli olmayıp alacağın varlığı ve miktarı yargılamayı gerektirdiğinden ilamlı icra takibine konu edilemeyeceği- Dayanak ilamın okul masrafları yönüyle eda hükmü içermemesi nedeniyle bu alacak kaleminin tahsili için ilamlı takip yapılamayacağı dikkate alınarak bu kısım yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerektiği-

"...Alacaklı tarafından borçlu aleyhine, Ankara 1. Aile Mahkemesi'nin 2019/330 E.-2019/416 K. sayılı kararına dayalı olarak ilamlı icra takibi başlatıldığı, icra emrinde, iştirak nafakası olarak yazılsa da takip talebinde borcun sebebi kısmında ilamda yer alan 1.500,00 TL. her ay ödenmesi gereken okul gideri ve yıllık özel sağlık sigortası primi ödenmesinin talep edildiği, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; dayanak ilamın açık bir eda hükmü içermediğini,müşterek çocuk için okul masrafı yapıldığı taktirde bu masrafın 1.500,00 TL.ye kadarının belgelendirilmesi halinde tarafından karşılanacağını,okul masrafının yapılması halinde ilamsız icra takibi yolu ile talep edilebileceğini,yıllık özel sağlık sigortası primini ödediğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece; müşterek çocuk için hükmedilen her ay ödenmesi kararlaştırılan aylık 1.500,00 TL'ye kadar olan okul masrafları ile yıllık özel sağlık sigortası primi için icra takibi yapılmasında yasaya aykırılık görülmediğinden şikayetin reddine karar verildiği, karara karşı borçlunun istinaf başvurusunun da Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine karar verildiği görülmektedir..."

Devamı için lütfen tıklayın…