Tahliye talebi içermeyen takip talebi- İcra hukuk mahkemesindeki itirazın kaldırılması davası- Yargılama usulü-

İcra müdürlüğünce "tahliye talebi" içermeyen takip talebine dayalı olarak örnek 13 ödeme emri gönderilemeyeceği, gönderilse bile alacaklının, böyle bir ödeme emrine dayanarak taşınmazın tahliyesini isteyemeyeceği- Davalı borçlu kiracının ödeme olgusunu ispat edemediği, uyarlama davasının, icra hukuk mahkemesindeki itirazın kaldırılması davasında bekletici mesele yapılması savunmasının, tahsil talebine konu edilen kira dönemi ve icra hukuk mahkemesinin özel yargılama usulü dikkate alındığında yerinde olmadığı-

"... I. DAVA

Alacaklı kiralayan dava dilekçesinde; adi yazılı kira sözleşmesine dayalı Örnek 13 takipte, ödeme emrinin tebliği üzerine davalı borçlu tarafından borcunun bulunmadığı beyan edilerek takibe, ödeme emrine, faize, borca ve fer’ilerine itirazda bulunulduğunu, itirazın haksız olduğunu, güncel kira bedelinin 50.000 TL olduğunu ve bu bedelin ödenmediğini, davalı borçlu tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinde kira bedelinin indirilmesi için açılan davanın derdest olduğunu, takipten önce davalı borçluya ihtarname tebliğ edildiğini, aynı kira sözleşmesine dayalı olarak ödenmeyen kira bedellerinin tahsili için birden fazla takip başlatıldığını, buna rağmen ödeme yapılmadığını ileri sürerek itirazın kaldırılmasına, davalı borçlunun "...... Mah. Meydanı Sk. No./İstanbul" adresindeki taşınmazdan temerrüt nedeniyle tahliyesine ve davalı borçlu aleyhine %40’tan az olmamak üzere tazminata hükmedilmesini talep etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…