İpotekli taşınmaz maliki üçüncü kişinin sorumluluğu- Rehin açığı belgesi-

İpotekli taşınmaz maliki üçüncü kişinin sorumluluğunun ipotekli taşınmaz ile sınırlı olduğu, hakkında İİK. 152 uyarınca rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceği- Yasaya aykırı bir şekilde alınmış olan rehin açığı belgesinin ve başlatılan takibin iptali gerektiği- Şikayetin kısmen kabulü ile takip dayanağı olan yasaya aykırı rehin açığı belgesinin ve takibin davacı ipotek borçlusu yönünden iptaline karar verilmesi gerekirken, "hacizlerin kaldırıldığı" gerekçesi ile karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilemeyeceği-

" ...İcra Müdürlüğü'nün 2015/5449 Esas sayılı dosyasında borçlu Ltd.Şti. aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, ipotekli taşınmazın ihale bedelinin takip alacağını karşılamaması üzerine, 13/11/2019 tarihinde düzenlenen rehin açığı belgesinde ipotek veren-şikayetçi H. D.'ın borçlu olarak yer aldığı ve bu belgeye dayalı olarak ... İcra Müdürlüğünün 2019/41482 Esas sayılı dosyasında aleyhine icra takibine başlandığı, ipotekli taşınmaz maliki olduğundan hakkında rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceğini de ileri sürerek takip dosyasından ödeme emri veya icra emri gönderilmeksizin doğrudan haciz uygulanmasına yönelik müdürlük işlemlerinin iptali ve kötü niyet tazminatı istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, ..İcra Müdürlüğünün 2015/5449 esas sayılı dosyasında şikayetçi aleyhine 06.01.2020 tarihinde rehin açığı belgesi düzenlendiği, düzenlenen bu belgenin İİK.152 md. aykırı olduğu, alacaklı vekilini İcra Dairesinin 2019/41482 esas sayılı dosyasında 09.01.2020 tarihinde vermiş olduğu talep dilekçesinde şikayetçi hakkında düzenlenen rehin açığı belgesinin sehven hazırlandığının bildirildiği, şikayetçi hakkında uygulanan tüm hacizlerin fekkini talep ettiği, bu talebin icra müdürlüğünce kabul edildiği görüldüğünden, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, kararın istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinafın esastan reddine karar verildiği görülmektedir..."

Devamı için lütfen tıklayın…