Maden ruhsatı haczi- İşletmeyle bütünlük arz eden menkullerin haczi-

Maden ruhsatına haciz konulduktan sonra aynı dosyadan maden işletmesi ile bütünlük arz eden mahcuzların haczedildiği- Maden işletmesiyle bütünlük arz eden menkullerin haczinin aynı alacak için icra dosyasında yapılan tamamlama haczi niteliğinde olduğu, Maden Kanunu'nun 40. maddesinin hacze engel olmadığı- "Maden ruhsatından ayrı haczedildiği gerekçesiyle haczedilen menkul mallar yönünden haczin kaldırılmasına" karar verilmesinin hatalı olduğu-

"...Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; maden faaliyet alanında haczedilen mahcuzların haczinin madenin faaliyetine müdahale niteliğinde olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince, haczedilen malların işletme hakkı ile bir bütünlük teşkil ettiği ve aynı dosyadan maden ruhsatına da haciz konulduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, haczedilen malların maden ruhsatından ayrı haczedildiği gerekçesi ile 18.11.2021 tarihinde haczedilen menkul mallar yönünden şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verildiği kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği görülmektedir..."

Devamı için tıklayınız…