İİK. m. 16'ya dayalı olarak yapılan 'şikayet' başvurularının hasımsız açılması halinde vekalet ücretinin akibeti hakkında bilgi notu-

Bilgi Notu

1-Şikayet başvurusunun hasımsız olarak yapılması halinde vekalet ücretine hükmedilmesinin isabetsiz bulunduğu kararlar şunlardır:

-İcra dairelerinin, alacaklının talebi üzerine, alacağın tahsiline ilişkin işlemleri, mevzuata uygun düştüğü takdirde yerine getirmekle yükümlü olduğu, İİK'nın 357,359 uncu maddelerini kanun gereği üzerine düşen görevi ile alakalı işlemlerle sınırlı olarak uygulanması gerektiği gerekçesi ile ilk derece mahkemesince verilen kararın yerinde olduğu ancak icra mahkemesine hasımsız olarak başvurulduğundan şikayetçi alacaklı aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi isabetsiz bulunarak şikayetçi alacaklının bu yöne ilişkin istinaf başvurusunun kabulü ile HMK'nın 353/1-b.2. maddesi gereğince İlk Derece Mahkeme kararının kaldırılmasına, şikayetin reddine karar verilmesinin yerinde olduğu-

12. HD. 27.03.2023 T. E: 2022/9243, K: 2036

- Usule uygun olarak alacaklı şirket yönünden taraf teşkili sağlanmadan yanlış hasımla yazılı şekilde şikayetin sonuçlandırılarak adı geçen ...'nın yargılama giderleri ile vekalet ücretine mahkum edilmesinin isabetsiz olduğu-

12.HD. 12.12.2006 T. E:20901 K:23608

2- Şikayet başvurusunun hasımsız yapılması halinde de vekalet ücretine hükmedilmesinin isabetli bulunduğu kararlar şunlardır:

-Asliye Ticaret Mahkemesince verilen ipoteğin terkin işleminin iptaline ve ipotek hakkının devam ettiğinin tespitine ilişkin kararda İcra Müdürlüğünce yerine getirilecek bir hüküm bulunmadığı, ipotekli taşınmaz üzerine 150/c şerhi konulması veya kaldırılmasına ilişkin bir işlem hususunda karar verilmediği, İcra Müdürlüğünün alacağın temliki yönündeki işlemlerin Tapu Müdürlüğüne bildirilmesi konusunda bir yükümlülüğünün olmadığı, ipotek tescil edildikten sonra temin ettiği alacağın temlikiyle birlikte bu hakkın temlik alana geçeceği, alacağın temliki ve ipotek tesisi işlemlerinin icra takibi dışındaki işlemler olduğu, şikayet reddedildiğinden kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu-

12. HD. 22.03.2023 T. 8828/1910

- Sıra cetvelini düzenleyen İcra Müdürlüğü'nün adı yazılmak suretiyle hasımsız olarak şikayette bulunulması isabetsiz olduğundan, sıra cetvelinde kendisine pay ayrılan ve şikayet sonucundan etkilenecek olan alacaklı ya da alacaklıların yargılamaya dahil edilmesiyle hüküm kurulması gerekeceği, "şikayet"te hasım gösterilmemesi ya da eksik veya yanlış kişiye husumet tevcih edilmesinin talebin reddini gerektirmeyeceği-

23. HD. 12.05.2016 T. E: 254, K: 3098

- Dava sıra cetvelindeki sıraya itiraz davası olup, bu tür davaların sırasına itiraz edilen alacaklıların hasım gösterilerek açılması gerekeceği-

23. HD.17.10.2011 T.E: 475 K: 1091