Gerçek Zararı Ödeme Yükümlülüğü- Sigorta poliçesi- Eksik Sigorta-

"Kobi Paket Sigorta Poliçesi" gereği tazminat istemli davada, sigorta ettirilen malın gerçek değerinin altında bir bedel üzerinden ve daha az prim ödenerek sigortalatıldığı durumlarda, TTK mad. 1461/1 gereği gerçek zararı ödeme yükümlülüğü altında olan sigortacıya yöneltilecek haksız ödeme taleplerinin önüne geçilebilmesini teminen, TTK mad. 1462'de eksik sigortaya ilişkin düzenleme yapıldığı dikkate alındığında, davacının eksik ödendiğini iddia ettiği zarar kalemlerine ilişkin talebinin dayanağı olan tespit dosyasında zarar hesabına dahil edilen bina yapı bedeli ile suni çim halı bedelinin, poliçedeki hangi sigortalı unsur kapsamında kaldığının da irdelenip değerlendirilmesi suretiyle, TTK mad. 1462 hükmü ve poliçe hükümlerine göre eksik sigorta hesabının yapılması ile davalının sorumlu olduğu zarar miktarının belirlenmesi için, konusunda uzman sigortacı bilirkişiden rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği-