Muhtıra- Eksik gider avansı- İhtar-

Mahkemece istinaf eden borçlu vekiline gönderilen muhtıraya eksik gider avansının mahkeme veznesine yatırılması yerine “dosyamıza yatırılması” gerektiği şeklinde ihtar yazıldığı ve böylelikle gönderilen muhtıranın usulüne uygun olmadığı-

…. İlk Derece Mahkemesince davanın kabulü ile itirazın kaldırılmasına, alacak tutarının %20’si oranında tazminata karar verildiği, borçlunun istinaf yoluna başvurusu üzerine, İlk Derece Mahkemesince; eksik istinaf harç ve masrafının yatırılması hususundaki muhtıranın borçlu vekiline 07.07.2022 tarihinde tebliğ edildiği verilen kesin sürede gider avansının yatırılmadığı gerekçesi ile HMK’nın 344. maddesi gereğince istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına karar verildiği….

Devamı için tıklayınız…