Husumetli tanık beyanın dikkate alınıp alınmayacağı-

Davacının ıslah dilekçesi sunduğu, davalı tarafın ise, ıslaha karşı süresinde zamanaşımı def'inde bulunduğu anlaşılmasına göre mahkemece ıslaha karşı ileri sürülen zamanaşımı savunması değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği- Somut uyuşmazlıkta, tanıkların beyanları göz önüne alınarak fazla mesai ücreti hesaplandığı, ancak beyanı hükme esas alınan davacı tanığın işverene karşı açtığı aynı nitelikte davası olup husumetli tanık beyanı ile sonuca gidilmesi hatalı olduğu-