Vekilin gönderdiği mesleki mazeretin reddi-

Davalılar vekilinin son celse göndermiş olduğu mesleki mazereti reddeden mahkemenin aynı celse tahkikat duruşmasına son vererek sözlü yargılamaya geçerek uyuşmazlığın esası hakkında karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğu-